facebook

Brak obsługi animacji flash!
Pogoda dla Świebodzina
dzień 2021.01.22 - 10:00
Wiatr SSW
19 km/h
temp. max. 11°C
temp. min. 5°C
temp. wody: b/d
tumblr youtube twitter instagram facebook

Szanowni Państwo, będziemy wdzięczni za współpracę w zakresie przestrzegania zasad opisanych w Ogólnych Warunków Uczestnictwa (dalej OWU), co zapewni Państwu bezpieczny i spokojny wypoczynek.

 

Ogólne warunki uczestnictwa - OWU

 1. Zasady ogólne:

  Prawa i obowiązki Państwa – naszych Gości wydane w oparciu o art.384 Kodeksu Cywilnego oraz ustawę o usługach turystycznych określają niniejsze "Ogólne Warunki Uczestnictwa", stanowiące integralną część umowy na świadczenie usług turystycznych przez "OLIMP" Sp. z o.o.

 2. Zawarcie umowy:
  1. Zawarcie umowy rezerwacyjnej następuje poprzez ustną lub pisemną (on-line na stronie) rezerwację przez Gościa lub osobę Jego reprezentującą oraz ustne i pisemne potwierdzenie oferty przez pracownika recepcji.
  2. Wpłata zadatku przez Gościa lub inną osobę działającą na Jego rzecz (nie mniej niż 30% ceny usługi) oznacza zawarcie umowy między Gościem (osobą na którą została dokonana rezerwacja) a firmą "OLIMP" (O.W Kormoran) i akceptację Ogólnych Warunków Uczestnictwa. Uwaga! Zadatek nie podlega zwrotowi! 
  3. OLIMP Sp. z o.o. – po otrzymaniu zadatku – wystawia i przesyła fakturę na zadatek (pod wskazany podczas rezerwacji adres e-mail) co oznacza potwierdzenie zawarcia umowy przez OLIMP.
  4. Gość rezygnujący z udziału w wypoczynku może wskazać pisemnie inną osobę która przejmie jego prawa i zobowiązania wynikające z umowy z OLIMP Sp. z o.o.
  5. Zawierając umowę o świadczenie usług noclegowych wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie, uaktualnianie swoich danych osobowych w zakresie niezbędnym do korespondencji pomiędzy państwem, a firmą OLIMP Sp. z o.o. (Wyłącznie w sprawach dotyczących pobytu na O.W. Kormoran w Niesulicach .
  6. Informujemy, że od 1 stycznia 2020 roku zmieniły się zasady wystawiania faktur VAT - w przypadku sprzedaży zarejestrowanej za pomocą kasy fiskalnej sprzedawca wystawi fakturę przedsiębiorcy jednie w sytuacji, gdy numer nabywcy będzie się znajdować na paragonie fiskalnym dokumentującym sprzedaż.( art 106 ust 5)
   Do każdej wpłaty zadatku jest wystawiana faktura oraz paragon - zgodnie z podanymi przed Państwa danymi - na firmę lub osobę prywatną. Paragon zostaje u nas, a fakturę wysyłamy do Państwa. Podczas pobytu wystawiamy fakturę końcową wraz z paragonem. Faktura zadatkowa oraz końcowa muszą być na ten sam podmiot, ponieważ są ze sobą powiązane.
   Prosimy więc o taką informację PRZED wpłatą zadatku, abyśmy mogli wystawić obie faktury wraz z paragonami w prawidłowy sposób ( tj na ten sam podmiot) ponieważ wystawienie na inny w późniejszym terminie będzie niemożliwe.
 3. Ceny, warunki płatności:
  1. Ceny świadczeń dla Gości są cenami umownymi i obejmują podatek VAT.
  2. Płatność zadatku musi nastąpić na wskazany przez OLIMP Sp. z o.o. rachunek bankowy w ciągu pięciu dni roboczych od daty zawarcia umowy - liczy się data wpływu zapłaty. Nieterminowa wpłata zadatku spowoduje anulowanie rezerwacji i rozwiązanie umowy.
  3. Określona w umowie cena za usługi (pomniejszona o zadatek) winna być wpłacona przez Gościa w dniu przybycia do O.W. Kormoran. Uczestnik po dokonaniu wpłaty otrzymuje fakturę.
  4. OLIMP Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy z Gościem i odmowy wykonania usługi turystycznej, którego wpłaty nie zostaną przekazane w ustalonych terminach.
  5. Niewykorzystanie któregokolwiek ze świadczeń przez Gościa nie upoważnia do żądania zwrotu zapłaconej kwoty.
  6. Wymagana jest kaucja (uiszczana w dniu przyjazdu) w wysokości 300 zł. za domek/pokój. Kaucja za nowe domki (Cis View, Modrzew Lux, Akacja, Świerk) w wysokości 500 zł. za domek. Kaucja jest zwracana w dniu wymeldowania gościa, po sprawdzeniu stanu technicznego i wyposażenia domku lub pokoju. Gość Ośrodka ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia i zniszczenia przedmiotów wyposażenia znajdujących się w domku/pokoju, powstałych z jego winy lub z winy osób jego odwiedzających. Kaucja nie jest również zwracana w przypadku zakłócania ciszy nocnej i miru domowego oraz złamania zakazu palenia papierosów (na poczet opłaty za ozonowanie domku).
  1. Postanowienia różne
   1. Doba hotelowa rozpoczyna się w dniu przyjazdu o godz. 17:00, a kończy o 10:00 w dniu wyjazdu
   2. Goście są zobowiązani do przestrzegania przepisów porządkowych (od poniedziałku do piątku cisza nocna w godzinach od godz.22:00 do 8:00), (w sobotę i niedzielę w godzinach 0:00-9:00) oraz przepisów dotyczących BHP i przeciwpożarowych.
   3. Prosimy o zachowanie należytej staranności związanej z zamykaniem okien i drzwi w momencie opuszczania domku / pokoju.
   4. Goście O.W. Kormoran ponoszą odpowiedzialność materialną za spowodowanie szkody na terenie Ośrodka z ich winy, lub winy odwiedzających ich gości.
   5. Obecność zwierząt nie może zakłócać wypoczynku innym Gościom Ośrodka oraz ich bezpieczeństwu. Psy przebywające na terenie obiektu powinny być na smyczy i w kagańcu. Zwierzęta muszą posiadać aktualną kartę szczepień. Właściciel ma obowiązek sprzątać po swoim psie na całym terenie Ośrodka O.W, także w miejscach przeznaczonych do ich aktywności jak "kąpielisko dla psów". Kara porządkowa wynosi 100 zł.
   6. W przypadku uwag i zastrzeżeń odnośnie poziomu usług, funkcjonowania urządzeń i wyposażenia Ośrodka, czystości i porządku, Gość proszony jest o poinformowanie o tym pracownika recepcji obiektu.
   7. Ani firma OLIMP Sp. z o.o. ani  O.W. KORMORAN nie ponosi odpowiedzialność za mienie wartościowe pozostawione w domkach lub pomieszczeniach obiektu, w szczególności takiego jak wartości pieniężne, papiery wartościowe, biżuterię, kamieni szlachetnych, dokumenty, zbiory numizmatyczne, filatelistyczne, dzieła sztuki lub innych przedmiotów o charakterze wartościowym, zabytkowym, artystycznym lub unikatowym. Parking zewnętrzny jest parkingiem niestrzeżonym. OLIMP Sp. z o.o. ani O.W. Kormoran nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia lub utratę pojazdów lub mienia tam pozostawionego.
   8. W domkach obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów i e-papierosów. W przypadku stwierdzenia złamania zakazu, nie zostanie zwrócona kaucja lub jeśli kaucja nie została pobrana, Gość zostanie obciążony kosztami ozonowania domku w wysokości 300 złotych. 
   9. Kierownictwo Ośrodka zastrzega sobie prawo do usunięcia z terenu osób  zakłócających w rażący sposób wypoczynek innym Gościom.     
   10. Stworzenie zagrożenia pożarowego - kara od 500 zł do 1500 zł.
  2. Postanowienia końcowe
   1. W sprawach nieuregulowanych Ogólnymi Warunkami Uczestnictwa zastosowanie mają odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o usługach turystycznych.
   2. Niniejsze warunki obowiązują od dnia 1 stycznia 2009r.

  3. Wejście na teren Ośrodka jest jednoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu i stanowi jednocześnie zgodę na publikację zdjęć, filmów z wizerunkiem osób przebywających na terenie Ośrodka.

   

  "OLIMP" Sp. z o.o.
  ul. Sulechowska 23
  66-200 Świebodzin
  Email: kormoran-niesulice@o2.pl