facebook

Brak obsługi animacji flash!
Pogoda dla Świebodzina
dzień 2019.10.15 - 01:00
Wiatr SE
9 km/h
temp. max. 21°C
temp. min. 11°C
temp. wody: b/d
tumblr youtube twitter instagram facebook

Regulamin O.W. "Kormoran"

 

REGULAMIN OŚRODKA WYPOCZYNKOWEGO "KORMORAN" w Niesulicach

Szanowni Goście i Odwiedzający,
Poniższy Regulamin został opracowany z myślą o bezpieczeństwie i zapewnieniu przyjemnego pobytu wszystkich Państwa, odwiedzających nasz Ośrodek. Przebywanie na terenie Ośrodka jest równoznaczne ze znajomością i akceptacją obowiązujących w nim zasad.

1. Przebywanie na terenie Ośrodka i korzystanie z jego infrastruktury, wyposażenia i sprzętu jest płatne - zgodnie z Cennikiem Usług dostępnym w Recepcji Ośrodka.

2. Wszelkie opłaty, zameldowania i zgłoszenia pobytu dokonywane są w recepcji ośrodka czynnej od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 do godz. 20:00 oraz w sobotę i niedzielę od godz. 9:00 do 20:00.


3. Całodobowo na terenie Ośrodka mogą przebywać wyłącznie osoby (niepełnoletnie z opiekunami), które dopełnią obowiązku zameldowania się i opłacenia kosztów pobytu (najpóźniej w dniu przyjazdu) wg obowiązujących stawek.

4. Osoby niezameldowane mogą przebywać na terenie Ośrodka do godz. 22:00.

5. Parkowanie pojazdów odbywa się wyłącznie w miejscach parkingowych – wyznaczonych do tego celu. Zabrania się wjazdu na tereny zielone Ośrodka objęte zakazem. UWAGA: parking Ośrodka jest niestrzeżony. Brama wjazdowa zamykana jest o godz. 22:00.

6. Korzystanie z poszczególnych obiektów, miejsc i sprzętu Ośrodka odbywa się zgodnie z  przyjętymi dla nich zasadami i regulaminami OW.

7. Osoby przebywające na terenie Ośrodka ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone i powstałe z ich winy szkody. Sprawca szkody zostanie niezwłocznie obciążony kosztami jej naprawy.

 

8. Wymagana jest kaucja (uiszczana w dniu przyjazdu) w wysokości 300 zł. za domek/pokój. Kaucja jest zwracana w dniu wymeldowania gościa, po sprawdzeniu stanu technicznego i wyposażenia domku lub pokoju. Gość Ośrodka ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia i zniszczenia przedmiotów wyposażenia znajdujących się w domku/pokoju, powstałych z jego winy lub z winy osób jego odwiedzających. Kaucja nie jest również zwracana w przypadku zakłócania ciszy nocnej i miru domowego.

 

9. Wszelkie usterki wynikłe w trakcie użytkowania mienia Ośrodka prosimy zgłaszać na bieżąco recepcji Ośrodka.

10. Na terenie Ośrodka należy bezwzględnie przestrzegać obowiązujących przepisów w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. W szczególności zabrania się:

  • korzystania z własnych urządzeń elektrycznych, nie znajdujących się na wyposażeniu domków letniskowych,
  • rozpalania ognisk na terenie Ośrodka bez zgody recepcji OW,
  • używania na terenie Ośrodka otwartego ognia,
  • palenia papierosów w domkach letniskowych.

 

UWAGA! Osoby używające grilli  ponoszą pełną odpowiedzialność za ewentualne zaprószenie ognia i wszystkie wynikłe z tego tytułu koszty i straty.

11. Dzieci przebywające na terenie Ośrodka powinny znajdować się pod stałą opieką rodziców lub dorosłych opiekunów, którzy mają obowiązek sprawowania szczególnego nadzoru nad dziećmi.

12. Na O.W. obowiązuje cisza nocna:

- od poniedziałku do piątku w godzinach 22:00-8:00, 

- w sobotę i niedzielę w godzinach 0:00-9:00.

Na terenie Ośrodka obowiązują ogólnie przyjęte dla miejsc publicznych normy i zasady współżycia społecznego. Zabrania się zachowań nieprzyzwoitych, zakłócania ciszy nocnej, zaśmiecania terenu Ośrodka, niszczenia urządzeń, nadużywania alkoholu itp.

 

13. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty wartościowe i pieniądze osób przebywających na jego terenie. Parking przy terenie OW jest parkingiem niestrzeżonym, OLIMP Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za utratę, uszkodzenia pojazdów i mienia w nich pozostawionego. 

14. Na terenie Ośrodka mogą przebywać zwierzęta domowe, których właściciele są zobowiązani do:

  • posiadania przy sobie książeczki zdrowia zwierzęcia z aktualnym potwierdzeniem dokonania obowiązkowych szczepień,
  • sprzątania odchodów pozostawianych przez zwierzę – w przypadku zanieczyszczenia terenu Ośrodka,
  • wyprowadzania zwierząt wyłącznie na smyczy i w kagańcu,
  • sprawowania pełnej kontroli nad zwierzęciem w czasie pobytu na terenie Ośrodka w taki sposób, by nie zagrażało ono otoczeniu.

15. Wejście na teren Ośrodka jest jednoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu i stanowi jednocześnie zgodę na publikację zdjęć, filmów z wizerunkiem osób przebywających na terenie Ośrodka.

Osoby nie stosujące się do  postanowień niniejszego Regulaminu, zmuszone będą do opuszczenia terenu Ośrodka bez zwrotu poniesionych kosztów.

 

Życzymy miłego i bezpiecznego miłego wypoczynku !!!
Kierownictwo O.W. "KORMORAN"