facebook

Brak obsługi animacji flash!
Pogoda dla Świebodzina
dzień 2019.02.23 - 23:00
Wiatr SSE
9 km/h
temp. max. 4°C
temp. min. -7°C
temp. wody: b/d
tumblr youtube twitter instagram google plus facebook

Ogólne Warunki Uczestnictwa

Szanowni Państwo, będziemy wdzięczni za współpracę w zakresie przestrzegania zasad opisanych w Ogólnych Warunków Uczestnictwa (dalej OWU), co zapewni Państwu bezpieczny i spokojny wypoczynek.


Ogólne warunki uczestnictwa - OWU

 1. Zasady ogólne

  Prawa i obowiązki Państwa – naszych Gości wydane w oparciu o art.384 Kodeksu Cywilnego oraz ustawę o usługach turystycznych określają niniejsze "Ogólne Warunki Uczestnictwa", stanowiące integralną część umowy na świadczenie usług turystycznych przez "OLIMP" Sp. z o.o.

 2. Zawarcie umowy
  1. Ustna lub pisemna (online) rezerwacja przez Gościa i ustne lub pisemne potwierdzenie oferty przez pracownika recepcji.
  2. Wpłata zadatku przez Gościa (nie mniej niż 30% ceny usługi) oznacza, zawarcie umowy i akceptację Ogólnych Warunków Uczestnictwa.
  3. OLIMP Sp. z o.o. – po otrzymaniu zadatku – wystawia i przesyła fakturę na zadatek (pod wskazany podczas rezerwacji adres e-mail) adrco oznacza potwierdzenie zawarcia umowy przez OLIMP,
  4. Gość rezygnujący z udziału w wypoczynku może wskazać pisemnie inną osobę która przejmie jego prawa i zobowiązania wynikające z umowy z OLIMP Sp. z o.o.
  5. Zawierając umowę o świadczenie usług noclegowych wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie, uaktualnianie swoich danych osobowych w zakresie niezbędnym do korespondencji pomiędzy państwem, a firmą OLIMP Sp. z o.o. (Wyłącznie w sprawach dotyczących pobytu na O.W. Kormoran w Niesulicach .

 3. Ceny, warunki płatności
  1. Ceny świadczeń dla Gości są cenami umownymi i obejmują podatek VAT.
  2. Płatność zadatku musi nastąpić na wskazany przez OLIMP Sp. z o.o. rachunek bankowy w ciągu pięciu dni roboczych od daty zawarcia umowy - liczy się data wpływu zapłaty. Nieterminowa wpłata zadatku spowoduje anulowanie rezerwacji i rozwiązanie umowy.
  3. Określona w umowie cena za usługi (pomniejszona o zadatek) winna być wpłacona przez Gościa w dniu przybycia do O.W. Kormoran. Uczestnik po dokonaniu wpłaty otrzymuje fakturę.
  4. OLIMP Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy z Gościem i odmowy wykonania usługi turystycznej, którego wpłaty nie zostaną przekazane w ustalonych terminach.
  5. Niewykorzystanie któregokolwiek ze świadczeń przez Gościa nie upoważnia do żądania zwrotu zapłaconej kwoty.

 4. Postanowienia różne
  1. Doba hotelowa rozpoczyna się w dniu przyjazdu o godz. 16:00, a kończy o 11:00 w dniu wyjazdu
  2. Goście są zobowiązani do przestrzegania przepisów porządkowych (cisza nocna od godz.22:00 do 8:00) oraz przepisów dotyczących BHP i przeciwpożarowych.
  3. Prosimy o zachowanie należytej staranności związanej z zamykaniem okien i drzwi w momencie opuszczania domku / pokoju.
  4. Goście O.W. Kormoran ponoszą odpowiedzialność materialną za spowodowanie szkody na terenie Ośrodka z ich winy, lub winy odwiedzających ich gości.
  5. Obecność zwierząt nie może zakłócać wypoczynku innym Gościom Ośrodka oraz ich bezpieczeństwu. Psy przebywające na terenie obiektu powinny być na smyczy i w kagańcu. Zwierzęta muszą posiadać aktualną kartę szczepień.
  6. W przypadku uwag i zastrzeżeń odnośnie poziomu usług, funkcjonowania urządzeń i wyposażenia Ośrodka, czystości i porządku, Gość proszony jest o poinformowanie o tym pracownika recepcji obiektu.
  7. Ani firma OLIMP Sp. z o.o. ani  O.W. KORMORAN nie ponosi odpowiedzialność za mienie wartościowe pozostawione w domkach lub pomieszczeniach obiektu, w szczególności takiego jak wartości pieniężne, papiery wartościowe, biżuterię, kamieni szlachetnych, dokumenty, zbiory numizmatyczne, filatelistyczne, dzieła sztuki lub innych przedmiotów o charakterze wartościowym, zabytkowym, artystycznym lub unikatowym. Parking zewnętrzny jest parkingiem niestrzeżonym. OLIMP Sp. z o.o. ani O.W. Kormoran nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia lub utratę pojazdów lub mienia tam pozostawionego.
  8. W domkach obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów. Wolno palić papierosy tylko w wyznaczonych miejscach.
  9. Kierownictwo Ośrodka zastrzega sobie prawo do usunięcia z terenu osób  zakłócających w rażący sposób wypoczynek innym Gościom.        

 5. Postanowienia końcowe
  1. W sprawach nieuregulowanych Ogólnymi Warunkami Uczestnictwa zastosowanie mają odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o usługach turystycznych.
  2. Niniejsze warunki obowiązują od dnia 1 stycznia 2009r.


 6. Wejście na teren Ośrodka jest jednoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu i stanowi jednocześnie zgodę na publikację zdjęć, filmów z wizerunkiem osób przebywających na terenie Ośrodka.

 

"OLIMP" Sp. z o.o.
ul. Sulechowska 23
66-200 Świebodzin
Email: kormoran-niesulice@o2.pl