Szanowni Państwo, będziemy wdzięczni za współpracę w zakresie przestrzegania zasad opisanych w Ogólnych Warunków Uczestnictwa (dalej OWU), co zapewni Państwu bezpieczny i spokojny wypoczynek.

 1. Zasady ogólne
  Prawa i obowiązki Państwa – naszych Gości wydane w oparciu o art.384 Kodeksu Cywilnego oraz ustawę o usługach turystycznych określają niniejsze „Ogólne Warunki Uczestnictwa”, stanowiące integralną część umowy na świadczenie usług turystycznych przez „OLIMP” Sp. z o.o.
Logo Kormoran Niesulice OWU
 1. Zawarcie umowy
  • Ustna lub pisemna (online) rezerwacja przez Gościa i ustne lub pisemne potwierdzenie oferty przez pracownika recepcji.
  • Wpłata zadatku przez Gościa (nie mniej niż 30% ceny usługi) oznacza, zawarcie umowy i akceptację Ogólnych Warunków Uczestnictwa. Uwaga! Zadatek nie podlega zwrotowi! 
  • OLIMP Sp. z o.o. – po otrzymaniu zadatku – wystawia i przesyła fakturę na zadatek (pod wskazany podczas rezerwacji adres e-mail) co oznacza potwierdzenie zawarcia umowy przez OLIMP,
  • Gość rezygnujący z udziału w wypoczynku może wskazać pisemnie inną osobę która przejmie jego prawa i zobowiązania wynikające z umowy z OLIMP Sp. z o.o.
  • Zawierając umowę o świadczenie usług noclegowych wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie, uaktualnianie swoich danych osobowych w zakresie niezbędnym do korespondencji pomiędzy państwem, a firmą OLIMP Sp. z o.o. (Wyłącznie w sprawach dotyczących pobytu na O.W. Kormoran w Niesulicach .
  • Informujemy, że od 1 stycznia 2020 roku zmieniły się zasady wystawiania faktur VAT – w przypadku sprzedaży zarejestrowanej za pomocą kasy fiskalnej sprzedawca wystawi fakturę przedsiębiorcy jednie w sytuacji, gdy numer nabywcy będzie się znajdować na paragonie fiskalnym dokumentującym sprzedaż.( art 106 ust 5)
   Do każdej wpłaty zadatku jest wystawiana faktura oraz paragon – zgodnie z podanymi przed Państwa danymi – na firmę lub osobę prywatną. Paragon zostaje u nas, a fakturę wysyłamy do Państwa. Podczas pobytu wystawiamy fakturę końcową wraz z paragonem. Faktura zadatkowa oraz końcowa muszą być na ten sam podmiot, ponieważ są ze sobą powiązane.
   Prosimy więc o taką informację PRZED wpłatą zadatku, abyśmy mogli wystawić obie faktury wraz z paragonami w prawidłowy sposób ( tj na ten sam podmiot) ponieważ wystawienie na inny w późniejszym terminie będzie niemożliwe.
 2. Ceny, warunki płatności
  • Ceny świadczeń dla Gości są cenami umownymi i obejmują podatek VAT.
  • Płatność zadatku musi nastąpić na wskazany przez OLIMP Sp. z o.o. rachunek bankowy w ciągu pięciu dni roboczych od daty zawarcia umowy – liczy się data wpływu zapłaty. Nieterminowa wpłata zadatku spowoduje anulowanie rezerwacji i rozwiązanie umowy.
  • Określona w umowie cena za usługi (pomniejszona o zadatek) winna być wpłacona przez Gościa w dniu przybycia do O.W. Kormoran. Uczestnik po dokonaniu wpłaty otrzymuje fakturę.
  • OLIMP Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy z Gościem i odmowy wykonania usługi turystycznej, którego wpłaty nie zostaną przekazane w ustalonych terminach.
  • Niewykorzystanie któregokolwiek ze świadczeń przez Gościa nie upoważnia do żądania zwrotu zapłaconej kwoty.
  • Wymagana jest kaucja (uiszczana w dniu przyjazdu) w wysokości 500 zł. za domek/pokój. Kaucja jest zwracana w dniu wymeldowania gościa, po sprawdzeniu stanu technicznego i wyposażenia domku lub pokoju. Gość Ośrodka ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia i zniszczenia przedmiotów wyposażenia znajdujących się w domku/pokoju, powstałych z jego winy lub z winy osób jego odwiedzających. Kaucja nie jest również zwracana w przypadku zakłócania ciszy nocnej i miru domowego oraz złamania zakazu palenia papierosów (na poczet opłaty za ozonowanie domku).
 3. Postanowienia różne
  • Doba hotelowa rozpoczyna się w dniu przyjazdu o godz. 17:00, a kończy o 10:00 w dniu wyjazdu
  • Goście są zobowiązani do przestrzegania przepisów porządkowych (cisza nocna od godz.22:00 do 8:00) oraz przepisów dotyczących BHP i przeciwpożarowych.
  • Prosimy o zachowanie należytej staranności związanej z zamykaniem okien i drzwi w momencie opuszczania domku / pokoju.
  • Goście O.W. Kormoran ponoszą odpowiedzialność materialną za spowodowanie szkody na terenie Ośrodka z ich winy, lub winy odwiedzających ich gości.
  • Obecność zwierząt nie może zakłócać wypoczynku innym Gościom Ośrodka oraz ich bezpieczeństwu. Psy przebywające na terenie obiektu powinny być na smyczy i w kagańcu. Zwierzęta muszą posiadać aktualną kartę szczepień. Goście ponoszą pełną odpowiedzialność prawną za swoje zwierzęta i ich zachowanie.
  • W przypadku uwag i zastrzeżeń odnośnie poziomu usług, funkcjonowania urządzeń i wyposażenia Ośrodka, czystości i porządku, Gość proszony jest o poinformowanie o tym pracownika recepcji obiektu.
  • Ani firma OLIMP Sp. z o.o. ani  O.W. KORMORAN nie ponosi odpowiedzialność za mienie wartościowe pozostawione w domkach lub pomieszczeniach obiektu, w szczególności takiego jak wartości pieniężne, papiery wartościowe, biżuterię, kamieni szlachetnych, dokumenty, zbiory numizmatyczne, filatelistyczne, dzieła sztuki lub innych przedmiotów o charakterze wartościowym, zabytkowym, artystycznym lub unikatowym. Parking zewnętrzny jest parkingiem niestrzeżonym. OLIMP Sp. z o.o. ani O.W. Kormoran nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia lub utratę pojazdów lub mienia tam pozostawionego.
  • W domkach obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów i e-papierosów. W przypadku stwierdzenia złamania zakazu, nie zostanie zwrócona kaucja lub jeśli kaucja nie została pobrana, Gość zostanie obciążony kosztami ozonowania domku w wysokości 500 złotych. 
  • Kierownictwo Ośrodka zastrzega sobie prawo do usunięcia z terenu osób  zakłócających w rażący sposób wypoczynek innym Gościom.        
 4. Postanowienia końcowe
  • W sprawach nieuregulowanych Ogólnymi Warunkami Uczestnictwa zastosowanie mają odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o usługach turystycznych.
  • Niniejsze warunki obowiązują od dnia 1 stycznia 2009r.
 5. Wejście na teren Ośrodka jest jednoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminów Ośrodka Kormoran, OWU i stanowi jednocześnie zgodę na publikację zdjęć, filmów z wizerunkiem osób przebywających na terenie Ośrodka.

„OLIMP” Sp. z o.o.
ul. Sulechowska 23
66-200 Świebodzin
Email: kormoran-niesulice@o2.pl

Rezerwacje online