Szanowni Goście i Odwiedzający O.W. Kormoran,
Poniższy Regulamin został opracowany z myślą o bezpieczeństwie i zapewnieniu przyjemnego pobytu wszystkich Państwa, odwiedzających nasz Ośrodek. Przebywanie na terenie Ośrodka jest równoznaczne ze znajomością i akceptacją obowiązujących w nim zasad.

1. Przebywanie na terenie Ośrodka i korzystanie z jego infrastruktury, wyposażenia i sprzętu jest płatne – zgodnie z Cennikiem Usług dostępnym w Recepcji Ośrodka.

logo Kormoran Niesulice regulaminy

2. Wszelkie opłaty, zameldowania i zgłoszenia pobytu dokonywane są w recepcji ośrodka czynnej od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 do godz. 20:00 oraz w sobotę i niedzielę od godz. 9:00 do 20:00.

3. Całodobowo na terenie Ośrodka mogą przebywać wyłącznie osoby (niepełnoletnie z opiekunami), które dopełnią obowiązku zameldowania się i opłacenia kosztów pobytu (najpóźniej w dniu przyjazdu) wg obowiązujących stawek.

4. Osoby niezameldowane mogą przebywać na terenie Ośrodka do godz. 22:00.

5. Parkowanie pojazdów odbywa się wyłącznie w miejscach parkingowych – wyznaczonych do tego celu. Zabrania się wjazdu na tereny zielone Ośrodka objęte zakazem. UWAGA: parking Ośrodka jest niestrzeżony. Brama wjazdowa zamykana jest o godz. 22:00.

6. Korzystanie z poszczególnych obiektów, miejsc i sprzętu Ośrodka odbywa się zgodnie z przyjętymi dla nich zasadami i regulaminami OW.

7. Osoby przebywające na terenie Ośrodka ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone i powstałe z ich winy szkody. Sprawca szkody zostanie niezwłocznie obciążony kosztami jej naprawy.

8. Wymagana jest kaucja (uiszczana w dniu przyjazdu) w wysokości 500 zł. za domek/pokój. Kaucja jest zwracana w dniu wymeldowania gościa, po sprawdzeniu stanu technicznego i wyposażenia domku lub pokoju. Gość Ośrodka ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia i zniszczenia przedmiotów wyposażenia znajdujących się w domku/pokoju, powstałych z jego winy lub z winy osób jego odwiedzających. Kaucja nie jest również zwracana w przypadku zakłócania ciszy nocnej i miru domowego.

9. Wszelkie usterki wynikłe w trakcie użytkowania mienia Ośrodka prosimy zgłaszać na bieżąco recepcji Ośrodka.

10. Na terenie Ośrodka należy bezwzględnie przestrzegać obowiązujących przepisów w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. W szczególności zabrania się:

  • korzystania z własnych urządzeń elektrycznych, nie znajdujących się na wyposażeniu domków letniskowych,
  • rozpalania ognisk na terenie Ośrodka bez zgody recepcji OW,
  • używania na terenie Ośrodka otwartego ognia,
  • palenia papierosów w domkach letniskowych.

UWAGA! Osoby używające grilli  ponoszą pełną odpowiedzialność za ewentualne zaprószenie ognia i wszystkie wynikłe z tego tytułu koszty i straty.

11. Dzieci przebywające na terenie Ośrodka powinny znajdować się pod stałą opieką rodziców lub dorosłych opiekunów, którzy mają obowiązek sprawowania szczególnego nadzoru nad dziećmi.

12. Na O.W. obowiązuje cisza nocna:

  • od poniedziałku do piątku w godzinach 22:00-8:00, 
  • w sobotę i niedzielę w godzinach 0:00-9:00.

Na terenie Ośrodka obowiązują ogólnie przyjęte dla miejsc publicznych normy i zasady współżycia społecznego. Zabrania się zachowań nieprzyzwoitych, zakłócania ciszy nocnej, zaśmiecania terenu Ośrodka, niszczenia urządzeń, nadużywania alkoholu itp.

13. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty wartościowe i pieniądze osób przebywających na jego terenie. Parking przy terenie OW jest parkingiem niestrzeżonym, OLIMP Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za utratę, uszkodzenia pojazdów i mienia w nich pozostawionego. 

14. Na terenie Ośrodka mogą przebywać zwierzęta domowe, których właściciele są zobowiązani do:

  • posiadania przy sobie książeczki zdrowia zwierzęcia z aktualnym potwierdzeniem dokonania obowiązkowych szczepień,
  • sprzątania odchodów pozostawianych przez zwierzę – w przypadku zanieczyszczenia terenu Ośrodka,
  • wyprowadzania zwierząt wyłącznie na smyczy i w kagańcu,
  • sprawowania pełnej kontroli nad zwierzęciem w czasie pobytu na terenie Ośrodka w taki sposób, by nie zagrażało ono otoczeniu.

15. Wejście na teren Ośrodka jest jednoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu i stanowi jednocześnie zgodę na publikację zdjęć, filmów z wizerunkiem osób przebywających na terenie Ośrodka.

16. Osoby nie stosujące się do  postanowień niniejszego Regulaminu, zmuszone będą do opuszczenia terenu Ośrodka bez zwrotu poniesionych kosztów.

17. Informujemy, że od 1 stycznia 2020 roku zmieniły się zasady wystawiania faktur VAT – w przypadku sprzedaży zarejestrowanej za pomocą kasy fiskalnej sprzedawca wystawi fakturę przedsiębiorcy jednie w sytuacji, gdy numer nabywcy będzie się znajdować na paragonie fiskalnym dokumentującym sprzedaż.( art 106 ust 5).

Do każdej wpłaty zadatku jest wystawiana faktura oraz paragon – zgodnie z podanymi przed Państwa danymi – na firmę lub osobę prywatną. Paragon zostaje u nas, a fakturę wysyłamy do Państwa. Podczas pobytu wystawiamy fakturę końcową wraz z paragonem. Faktura zadatkowa oraz końcowa muszą być na ten sam podmiot, ponieważ są ze sobą powiązane.

Prosimy więc o taką informację PRZED wpłatą zadatku, abyśmy mogli wystawić obie faktury wraz z paragonami w prawidłowy sposób ( tj na ten sam podmiot) ponieważ wystawienie na inny w późniejszym terminie będzie niemożliwe.

Życzymy miłego i bezpiecznego miłego wypoczynku !!!
Kierownictwo O.W. „KORMORAN”

Rezerwacje online