facebook

Brak obsługi animacji flash!
Pogoda dla Świebodzina
dzień 2021.01.22 - 10:00
Wiatr SSW
19 km/h
temp. max. 11°C
temp. min. 5°C
temp. wody: b/d
tumblr youtube twitter instagram facebook

Regulamin O.W. "Kormoran"

 

REGULAMIN OŚRODKA WYPOCZYNKOWEGO "KORMORAN" w Niesulicach

Szanowni Goście i Odwiedzający,
Poniższy Regulamin został opracowany z myślą o bezpieczeństwie i zapewnieniu przyjemnego pobytu wszystkich Państwa, odwiedzających nasz Ośrodek. Przebywanie na terenie Ośrodka jest równoznaczne ze znajomością i akceptacją obowiązujących w nim zasad.

1. Przebywanie na terenie Ośrodka i korzystanie z jego infrastruktury, wyposażenia i sprzętu jest płatne - zgodnie z Cennikiem Usług dostępnym w Recepcji Ośrodka.

2. Wszelkie opłaty, zameldowania i zgłoszenia pobytu dokonywane są w recepcji ośrodka czynnej od poniedziałku do niedzieli w godz. 9:00 do godz. 20:00.


3. Całodobowo na terenie Ośrodka mogą przebywać wyłącznie osoby (niepełnoletnie z opiekunami), które dopełnią obowiązku zameldowania się i opłacenia kosztów pobytu (najpóźniej w dniu przyjazdu) wg obowiązujących stawek.

4. Osoby niezameldowane mogą przebywać na terenie Ośrodka do godz. 22:00.

 

5. Parkowanie pojazdów odbywa się wyłącznie w miejscach parkingowych – wyznaczonych do tego celu. Zabrania się wjazdu na tereny zielone Ośrodka objęte zakazem.

Zabrania się nocowania na terenie parkingu zewnętrznego.

UWAGA: parking Ośrodka jest niestrzeżony. Brama wjazdowa zamykana jest o godz. 22:00.

6. Korzystanie z poszczególnych obiektów, miejsc i sprzętu Ośrodka odbywa się zgodnie z  przyjętymi dla nich zasadami i regulaminami OW.

7. Osoby przebywające na terenie Ośrodka ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone i powstałe z ich winy szkody. Sprawca szkody zostanie niezwłocznie obciążony kosztami jej naprawy.

 

8. Wymagana jest kaucja (uiszczana w dniu przyjazdu) w wysokości 300 zł. za domek/pokój. Kaucja za nowe domki (Cis View, Modrzew Lux, Akacja, Świerk) w wysokości 500 zł. Kaucja jest zwracana w dniu wymeldowania gościa, po sprawdzeniu stanu technicznego i wyposażenia domku lub pokoju. Gość Ośrodka ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia i zniszczenia przedmiotów wyposażenia znajdujących się w domku/pokoju, powstałych z jego winy lub z winy osób jego odwiedzających. Kaucja nie jest również zwracana w przypadku zakłócania ciszy nocnej, miru domowego, stwarzania zagrożenia pożarowego czy konieczności niestandardowego sprzątania.

 

9. Wszelkie usterki wynikłe w trakcie użytkowania mienia Ośrodka prosimy zgłaszać na bieżąco recepcji Ośrodka.

10. Na terenie Ośrodka należy bezwzględnie przestrzegać obowiązujących przepisów w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. W szczególności zabrania się:

  • korzystania z własnych urządzeń elektrycznych, nie znajdujących się na wyposażeniu domków letniskowych,
  • rozpalania ognisk na terenie Ośrodka bez zgody recepcji OW,
  • używania na terenie Ośrodka otwartego ognia,
  • palenia papierosów w domkach letniskowych.

 

UWAGA! Osoby używające grilli  ponoszą pełną odpowiedzialność za ewentualne zaprószenie ognia i wszystkie wynikłe z tego tytułu koszty i straty.

Za stworzenie zagrożenia pożarowego obowiązuje kara od 500 zł do 1500 zł.

11. Dzieci przebywające na terenie Ośrodka powinny znajdować się pod stałą opieką rodziców lub dorosłych opiekunów, którzy mają obowiązek sprawowania szczególnego nadzoru nad dziećmi.

12. Na O.W. obowiązuje cisza nocna:

- od poniedziałku do piątku w godzinach 22:00-8:00, 

- w sobotę i niedzielę w godzinach 0:00-9:00.

Na terenie Ośrodka obowiązują ogólnie przyjęte dla miejsc publicznych normy i zasady współżycia społecznego. Zabrania się zachowań nieprzyzwoitych, zakłócania ciszy nocnej, zaśmiecania terenu Ośrodka, niszczenia urządzeń, nadużywania alkoholu itp.

 

13. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty wartościowe i pieniądze osób przebywających na jego terenie. Parking przy terenie OW jest parkingiem niestrzeżonym, OLIMP Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za utratę, uszkodzenia pojazdów i mienia w nich pozostawionego. 

14. Na terenie Ośrodka mogą przebywać zwierzęta domowe, których właściciele są zobowiązani do:

  • posiadania przy sobie książeczki zdrowia zwierzęcia z aktualnym potwierdzeniem dokonania obowiązkowych szczepień,
  • sprzątania odchodów pozostawianych przez zwierzę, także w miejscach przeznaczonych do ich aktywności jak "kąpielisko dla psów". Kara porządkowa za nie sprzątanie po psie wynosi 100 zł.
  • wyprowadzania zwierząt wyłącznie na smyczy i w kagańcu,
  • sprawowania pełnej kontroli nad zwierzęciem w czasie pobytu na terenie Ośrodka w taki sposób, by nie zagrażało ono otoczeniu.

15. Wejście na teren Ośrodka jest jednoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu i stanowi jednocześnie zgodę na publikację zdjęć, filmów z wizerunkiem osób przebywających na terenie Ośrodka.

 

16. Osoby nie stosujące się do  postanowień niniejszego Regulaminu, zmuszone będą do opuszczenia terenu Ośrodka bez zwrotu poniesionych kosztów.

 

17. Informujemy, że od 1 stycznia 2020 roku zmieniły się zasady wystawiania faktur VAT - w przypadku sprzedaży zarejestrowanej za pomocą kasy fiskalnej sprzedawca wystawi fakturę przedsiębiorcy jednie w sytuacji, gdy numer nabywcy będzie się znajdować na paragonie fiskalnym dokumentującym sprzedaż.( art 106 ust 5)
Do każdej wpłaty zadatku jest wystawiana faktura oraz paragon - zgodnie z podanymi przed Państwa danymi - na firmę lub osobę prywatną. Paragon zostaje u nas, a fakturę wysyłamy do Państwa. Podczas pobytu wystawiamy fakturę końcową wraz z paragonem. Faktura zadatkowa oraz końcowa muszą być na ten sam podmiot, ponieważ są ze sobą powiązane.
Prosimy więc o taką informację PRZED wpłatą zadatku, abyśmy mogli wystawić obie faktury wraz z paragonami w prawidłowy sposób ( tj na ten sam podmiot) ponieważ wystawienie na inny w późniejszym terminie będzie niemożliwe.

 

Życzymy miłego i bezpiecznego miłego wypoczynku !!!
Kierownictwo O.W. "KORMORAN"