Szanowni Użytkownicy Campingu,
Poniższy Regulamin Campingu został opracowany z myślą o zapewnieniu bezpiecznego i przyjemnego pobytu wszystkich Państwa korzystających z Campingu Ośrodka. Przebywanie na terenie Campingu jest równoznaczne ze znajomością i akceptacją obowiązujących na nim zasad. Na Campingu obecnie są tylko stali Goście, nie przyjmujemy na pobyty krótkoterminowe.

 1. Do korzystania z campingu uprawnione są osoby zameldowane w recepcji Ośrodka, posiadające aktualną kartę pobytu.
 2. Miejsce ustawienia przyczepy campingowej, namiotu lub pojazdu, a także przyłącza energii elektrycznej, określa wyznaczony pracownik Ośrodka.
 3. Całodobowo na terenie campingu mogą przebywać wyłącznie osoby które opłaciły koszty pobytu. Osoby niezameldowane mogą przebywać na terenie campingu do godz. 22:00, po uprzednim zgłoszeniu ich pobytu w recepcji Ośrodka.
 4. W dzień poprzedzający zakończenie pobytu na campingu, osoby korzystające z usług Ośrodka, proszone są o zgłoszenie w Recepcji Ośrodka swego wyjazdu lub chęci przedłużenia pobytu.
 5. Na terenie campingu obowiązuje cisza nocna: od poniedziałku do piątku w godzinach od 22:00 – 8:00,  a w soboty i niedziele od 0:00 – 9:00.
 6. Mieszkańcy Campingu  zobowiązani są w szczególności do:
  • przestrzegania przepisów przeciwpożarowych,
  • utrzymywania czystości i porządku na zajmowanym terenie,
  • ograniczenia poruszania się pojazdami mechanicznymi po terenie Ośrodka do niezbędnego minimum, a w przypadku takiej konieczności do zachowania zasad bezpieczeństwa, przy campingu może parkować tylko jeden pojazd,
  • racjonalnego korzystania z wody w trakcie mycia i kąpieli,
  • utrzymywania w widocznym miejscu kart ewidencyjnych i pobytu,
  • respektowania ogólnie przyjętych norm współżycia i regulaminów obowiązujących na terenie Ośrodka.
 7. Na terenie Campingu zabrania się:
  • rozpalania ognisk i grilli
  •  instalowania dodatkowych urządzeń, instalacji i elementów małej architektury bez uzgodnienia z Kierownictwem Ośrodka,
  • korzystania z pojazdów mechanicznych w godz. 22:00 – 8:00,
  • samowolnego ogradzania lub wydzielania zajmowanego terenu campingowego,
  • zakłócania spokoju i wypoczynku innym osobom.

   UWAGA! Osoby używające grilli  ponoszą pełną odpowiedzialność za ewentualne zaprószenie ognia i wszystkie wynikłe z tego tytułu koszty i straty.
 8. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za samochody, przedmioty wartościowe i rzeczy osobiste przechowywane na terenie campingu przez użytkowników i gości. Prosimy o zachowanie należytej staranności związanej z zamykaniem przyczepy lub namiotu oraz stosowne zabezpieczenie wartościowych przedmiotów.
 9. Osoby  przebywające na terenie campingu ponoszą odpowiedzialność materialną za powstałe z ich winy szkody. Sprawca powstałej szkody zostanie obciążony kosztami jej naprawy.
 10. Wszelkie usterki wynikłe w trakcie użytkowania mienia campingu prosimy zgłaszać na bieżąco recepcji Ośrodka.
 11. Przebywanie zwierząt domowych na terenie campingu dozwolone jest tylko na zasadach określonych w Regulaminie O.W.
 12. W przypadku uwag i zastrzeżeń dotyczących poziomu usług, funkcjonowania urządzeń i wyposażenia Ośrodka, czystości i porządku, prosimy o kontakt z recepcją Ośrodka.
 13. Kierownictwo Ośrodka zastrzega sobie prawo do żądania opuszczenia  terenu campingu przez osoby w rażący sposób zakłócające wypoczynek innym Gościom Ośrodka i nie przestrzegające Regulaminów.
 14. Wejście na teren Ośrodka jest jednoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminów, w tym Regulamin Campingu i stanowi jednocześnie zgodę na publikację zdjęć, filmów z wizerunkiem osób przebywających na terenie Ośrodka.

Życzymy miłego pobytu !!!
Kierownictwo O.W. „KORMORAN”

Rezerwacje online