Szanowni Goście i Odwiedzający O.W. KORMORAN,
Poniższy Regulamin został opracowany z myślą o bezpieczeństwie i zapewnieniu przyjemnego pobytu wszystkich Państwa, odwiedzających nasz Ośrodek. Przebywanie na terenie Ośrodka jest równoznaczne ze znajomością i akceptacją obowiązujących w nim zasad.

1. Przebywanie na terenie Ośrodka i korzystanie z jego infrastruktury, wyposażenia i sprzętu jest płatne – zgodnie z Cennikiem Usług dostępnym w Recepcji Ośrodka. Przebywanie (nawet tymczasowe) na terenie Ośrodka, w tym również przechodzenie przez teren Ośrodka, bez ważnej rezerwacji lub opłaconego biletu wstępu grozi karą pieniężną (wg cennika). Zakupu biletu nie wymaga jedynie przejście (nieprzebywanie) przez pas linii brzegowej o szerokości 1,5 m

logo Kormoran Niesulice regulaminy

2. Wszelkie opłaty, zameldowania i zgłoszenia pobytu dokonywane są w godzinach pracy w Recepcji Ośrodka. Aktualne godziny pracy podane są na stronie internetowej w zakładce 'Kontakt i płatności.

3. Całodobowo na terenie Ośrodka mogą przebywać wyłącznie osoby (niepełnoletnie z opiekunami), które dopełnią obowiązku zameldowania się i opłacenia kosztów pobytu (najpóźniej w dniu przyjazdu) wg obowiązujących stawek.

4. Osoby niezameldowane mogą przebywać na terenie Ośrodka Kormoran do godz. 22:00.

5. Parkowanie pojazdów odbywa się wyłącznie w miejscach parkingowych – wyznaczonych lub wskazanych przez Obsługę do tego celu. Zabrania się wjazdu na tereny zielone Ośrodka objęte zakazem. UWAGA: parking Ośrodka jest niestrzeżony. Brama wjazdowa zamykana jest o godz. 22:00.

6. Korzystanie z poszczególnych obiektów, miejsc i sprzętu Ośrodka odbywa się zgodnie z przyjętymi dla nich zasadami i regulaminami O.W.

7. Osoby przebywające na terenie Ośrodka ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone i powstałe z ich winy szkody. Sprawca szkody zostanie niezwłocznie obciążony kosztami jej naprawy.

8. Wymagana jest kaucja (uiszczana w dniu przyjazdu, gotówką bądź jako blokada na karcie kredytowej) w wysokości do 500 zł w zależności od typu domku. Kaucja jest zwracana w dniu wymeldowania gościa, po sprawdzeniu stanu technicznego i wyposażenia domku lub pokoju. Gość Ośrodka ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia i zniszczenia przedmiotów wyposażenia znajdujących się w domku/pokoju, powstałych z jego winy lub z winy osób jego odwiedzających. Kaucja nie jest również zwracana w przypadku zakłócania ciszy nocnej i miru domowego w ciągu dnia.

9. Wszelkie usterki wynikłe w trakcie użytkowania mienia Ośrodka prosimy zgłaszać na bieżąco recepcji Ośrodka.

10. Na terenie Ośrodka należy bezwzględnie przestrzegać obowiązujących przepisów w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. W szczególności zabrania się:

 • korzystania z własnych urządzeń elektrycznych, nieznajdujących się na wyposażeniu domków letniskowych,
 • rozpalania ognisk na terenie Ośrodka bez zgody recepcji Ośrodka Kormoran,
 • używania na terenie Ośrodka otwartego ognia,
 • palenia tytoniu oraz e-papierosów w domkach letniskowych,
 • używania jednorazowych grilli.

UWAGA! Osoby łamiące powyższe zakazy ponoszą pełną odpowiedzialność za ewentualne zaprószenie ognia i wszystkie wynikłe z tego tytułu koszty i straty.

11. Dzieci przebywające na terenie Ośrodka powinny znajdować się pod stałą opieką rodziców lub dorosłych opiekunów, którzy mają obowiązek sprawowania szczególnego nadzoru nad dziećmi.

12. Na Ośrodku Wypoczynkowym podczas 'Wysokiego Sezonu’ obowiązuje cisza nocna:

 • od niedzieli do czwartku w godzinach 22:00-8:00, 
 • w piątek, sobotę w godzinach 0:00-9:00.

W niskim i średnim sezonie Ośrodek Kormoran może znieść ciszę nocną dla niektórych grup w związku z organizacją imprez zorganizowanych.

Na terenie Ośrodka obowiązują ogólnie przyjęte dla miejsc publicznych normy i zasady współżycia społecznego. Zabrania się zachowań nieprzyzwoitych, zakłócania ciszy nocnej oraz miru domowego w ciągu dnia, zaśmiecania terenu Ośrodka, niszczenia urządzeń, nadużywania alkoholu itp.

13. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty wartościowe i pieniądze osób przebywających na jego terenie. Parking przy terenie Ośrodka Wypoczynkowego Kormoran jest parkingiem niestrzeżonym, OLIMP Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za utratę, uszkodzenia pojazdów i mienia w nich pozostawionego. 

14. Na terenie Ośrodka mogą przebywać zwierzęta domowe, których właściciele są zobowiązani do:

 • zgłoszenia pobytu zwierzęcia oraz uiszczenia za nie opłaty wg cennika,
 • posiadania przy sobie książeczki zdrowia zwierzęcia z aktualnym potwierdzeniem dokonania obowiązkowych szczepień,
 • sprzątania odchodów pozostawianych przez zwierzę – w przypadku zanieczyszczenia terenu Ośrodka,
 • wyprowadzania zwierząt wyłącznie na smyczy i w kagańcu,
 • zapewnienia im odpowiedniej opieki, tak aby nie zakłócały spokoju szczekaniem, wyciem itp.
 • respektowania zakazu wprowadzania zwierząt na teren kąpieliska, placu zabaw oraz punktów gastronomicznych,
 • posiadania legowiska dla zwierzęcia — zabrania się wchodzenia zwierząt na kanapy, łóżka, fotele,
 • sprawowania pełnej kontroli nad zwierzęciem w czasie pobytu na terenie Ośrodka w taki sposób, by nie zagrażało ono otoczeniu.

Nie wyrażamy zgody na pobyt zwierząt, których właściciele nie przestrzegają powyższych zasad.

15. Wejście na teren Ośrodka jest jednoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu i stanowi jednocześnie zgodę na publikację zdjęć, filmów z wizerunkiem osób przebywających na terenie Ośrodka.

16. Osoby niestosujące się do  postanowień niniejszego Regulaminu, zmuszone będą do opuszczenia terenu Ośrodka bez zwrotu poniesionych kosztów.

17. Informujemy, że od 1 stycznia 2020 roku zmieniły się zasady wystawiania faktur VAT — w przypadku sprzedaży zarejestrowanej za pomocą kasy fiskalnej sprzedawca wystawi fakturę przedsiębiorcy jednie w sytuacji, gdy numer nabywcy będzie się znajdować na paragonie fiskalnym dokumentującym sprzedaż (art. 106 ust 5).

Do każdej wpłaty zadatku jest wystawiana faktura oraz paragon — zgodnie z podanymi przed Państwa danymi — na firmę lub osobę prywatną. Paragon zostaje u nas, a fakturę wysyłamy do Państwa. Podczas pobytu wystawiamy fakturę końcową wraz z paragonem. Faktura zadatkowa oraz końcowa muszą być na ten sam podmiot, ponieważ są ze sobą powiązane.

Prosimy więc o taką informację PRZED wpłatą zadatku, abyśmy mogli wystawić obie faktury wraz z paragonami w prawidłowy sposób (tj. na ten sam podmiot), ponieważ wystawienie na inny w późniejszym terminie będzie niemożliwe.

Życzymy miłego i bezpiecznego miłego wypoczynku !!!
Kierownictwo O.W. KORMORAN

Rezerwacje online