Poniżej mogą się Państwo zapoznać z regulaminem użytkowania Domków Letniskowych.

 1. Goście przebywający w domkach letniskowych na terenie Ośrodka, proszeni są o przestrzeganie zasad bezpiecznego i kulturalnego wypoczynku.
 2. Do korzystania z domków letniskowych uprawnione są osoby zameldowane w recepcji Ośrodka oraz posiadające aktualną kartę pobytu. Przy meldunku należy okazać dokument tożsamości ze zdjęciem.
 3. Doba hotelowa trwa od godz. 17:00 w dniu przyjazdu, a do godz. 11:00 w dniu wyjazdu.
 4. Należność jest płatna za cały okres pobytu z góry, z chwilą przybycia na Ośrodek (w rozliczeniu uwzględniana jest wpłata zadatku). Niewykorzystanie któregokolwiek ze świadczeń przez Gości nie upoważnia do żądania zwrotu zapłaconej kwoty.
 5. Przedłużenie pobytu w domku po godzinie 11:00 powoduje naliczenie opłaty dodatkowej w wysokości 30% ceny ostatniej doby. Przedłużenie jest możliwe tylko w szczególnych przypadkach, po wcześniejszym ustaleniu na Recepcji, najpóźniej w przededniu wyjazdu. Przedłużenie bez zgody Recepcji skutkuje opłatą dodatkową w wysokości 150 zł (czyli 30% + 150 zł).
 6. Wymagana jest kaucja (uiszczana w dniu przyjazdu, gotówką lub w formie blokady na karcie kredytowej), wg cennika. Kaucja jest zwracana w dniu wymeldowania gościa, w godzinach pracy recepcji, po sprawdzeniu stanu technicznego i wyposażenia domku. Gość Ośrodka ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia i zniszczenia przedmiotów wyposażenia znajdujących się w domku, powstałych z jego winy lub z winy osób jego odwiedzających. Kaucja nie jest również zwracana w przypadku zakłócania ciszy nocnej i miru domowego (szczegółowe informacje w Regulaminie O.W.).
 7. Domki są przekazywane Gościom w użytkowanie w dniu przyjazdu, a odbierane przy wyjeździe przez pracownika Ośrodka. W celu umożliwienia sprawnego odbioru domku 10 – 15 minut przed wymeldowaniem należy poinformować o tym fakcie pracowników Recepcji — telefonicznie lub osobiście.
 8. Prosimy o sprawdzenie faktycznego stanu wyposażenia domku z listą znajdującą się w każdym domku. W przypadku stwierdzenia różnic należy ten fakt zgłosić w Recepcji w ciągu pierwszej godziny pobytu.
 9. Zabrania się wynoszenia mebli z domku na zewnątrz oraz przenoszenia wyposażenia między domkami.
 10. W przypadku spowodowania uszkodzenia wyposażenia/mienia Ośrodka prosimy Gości o poinformowanie pracownika Recepcji, celem dokonania naprawy/wymiany. Rekompensata finansowa za ww. naprawę/wymianę zostanie naliczona wg cennika Ośrodka lub kosztów naprawy i musi być uregulowana najpóźniej w dniu wyjazdu.
 11. W związku z ponoszeniem przez rodziców odpowiedzialności za bezpieczeństwo i za wszelkie skutki działań swoich dzieci, Kierownictwo O.W. KORMORAN zwraca się z prośbą o wzmożoną opiekę nad nimi.
 12. Na terenie Ośrodka w wysokim sezonie obowiązuje cisza nocna:
  – od niedzieli do czwartku w godzinach 22:00-8:00,
  – w piątek, sobotę w godzinach 0:00- 9:00.
  W niskim i średnim sezonie na terenie Ośrodka, w związku z organizacją imprez zorganizowanych, dopuszcza się zniesienie ciszy nocnej na terenie stref A i C.
 13. Za rzeczy pozostawione w domkach letniskowych, na tarasach i na terenie obiektu Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności. Prosimy o zachowanie należytej staranności związanej z zamykaniem okien i drzwi w momencie opuszczania domku.
 14. Przebywanie psów na terenie całego Ośrodka dozwolone jest tylko z ważnym świadectwem szczepień, w kagańcu i na smyczy. Właściciele psów zobowiązani są do sprzątania odchodów. Obecność zwierząt nie może zakłócać wypoczynku innym Gościom Ośrodka oraz zagrażać ich bezpieczeństwu (szczegółowe informacje w Regulamin O.W.).
 15. Mieszkańcy domków letniskowych mogą parkować swoje samochody przy domku lub na parkingu znajdującym się na terenie Ośrodka (przy każdym domku może parkować bezpłatnie jeden pojazd, z ważną karta pobytu za szybą). OLIMP Spółka z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za mienie wartościowe pozostawione w domkach lub pomieszczeniach obiektu (szczegóły w O.W.U.).
 16. W przypadku uwag i zastrzeżeń dotyczących poziomu usług, funkcjonowania urządzeń i wyposażenia Ośrodka, czystości i porządku, Gość proszony jest o poinformowanie o tym pracownika recepcji Ośrodka.
 17. W domkach obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu i e-papierosów. Złamanie zakazu palenia papierosów i wyrobów tytoniowych w domkach jest równoznaczne z wyrażeniem przez najmującego gościa zgody na pokrycie kosztów de aromatyzacji domku zgodnie z cennikiem.
 18. Ze względu na drewnianą konstrukcję domków należy przestrzegać zasad ochrony przeciwpożarowej. Zabrania się:
  • pozostawiania otwartego ognia bez nadzoru (aneks kuchenny, grill),
  • używania grilli jednorazowych, grillowania w miejscach inne niż specjalnie do tego wyznaczone,
  • użytkowania elektrycznych urządzeń niebędących na wyposażeniu Ośrodka,
  • innych czynności mogących powodować zagrożenie pożarowe.
 19. Prosimy o zorientowanie się, w którym miejscu w pobliżu znajdują się gaśnice oraz punkty ppoż. I jak się je użytkuje.
 20. Kierownictwo Ośrodka zastrzega sobie prawo do żądania opuszczenia terenu O.W. przez Gości, nieprzestrzegających Regulaminów – szczególnie zakłócających w rażący sposób wypoczynek innym Gościom Ośrodka.
 21. Uciążliwe zakłócenia spokoju należy zgłaszać w Recepcji Ośrodka Wypoczynkowego tel. kom. 512 515 839 lub po godzinach pracy recepcji pracownikom ochrony pod tym samym numerem telefonu.
 22. Za dewastację domków, nieuprawnione użycie gaśnic i wynikłe z tego skutki (konieczność wymiany wyposażenia, dodatkowe prace obsługi) użytkownicy domków będą obciążeni dodatkowymi kosztami.
 23. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o usługach turystycznych.
 24. Wejście na teren Ośrodka jest jednoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminów i stanowi jednocześnie zgodę na publikację zdjęć, filmów z wizerunkiem osób przebywających na terenie Ośrodka.
 25. Niniejszy Regulamin użytkowania domków obowiązuje od dnia 1 stycznia 2022 r.


Życzymy przyjemnego wypoczynku

Kierownictwo O.W. KORMORAN

Rezerwacje online