Szanowni Państwo, będziemy wdzięczni za współpracę w zakresie przestrzegania zasad opisanych w regulaminach, co zapewni Państwu bezpieczny i spokojny wypoczynek.

 1. Zasady ogólne
  Prawa i obowiązki Państwa – naszych Gości wydane na podstawie art.384 Kodeksu Cywilnego oraz ustawę o usługach turystycznych określają niniejsze „Ogólne Warunki Uczestnictwa”, stanowiące integralną część umowy na świadczenie usług turystycznych przez OLIMP Sp. z o.o.
Logo Kormoran Niesulice OWU
 1. Zawarcie umowy
  • Zawarcie umowy następuje w momencie wniesienia opłaty za wstęp, dokonania ustnej lub pisemnej (online) rezerwacji przez Gościa i ustne lub pisemne potwierdzenie oferty przez pracownika recepcji.
  • Wpłata zadatku przez Gościa (nie mniej niż 30% ceny usługi) oznacza zawarcie umowy i akceptację Ogólnych Warunków Uczestnictwa.
   Uwaga! Zadatek nie podlega zwrotowi! 
  • OLIMP Sp. z o.o. – po otrzymaniu zadatku – wystawia i przesyła, fakturę zadatkową (na wskazany podczas rezerwacji adres e-mail) co oznacza potwierdzenie zawarcia umowy przez OLIMP,
  • Gość rezygnujący z udziału w wypoczynku może wskazać pisemnie inną osobę, która przejmie jego prawa i zobowiązania wynikające z umowy z OLIMP Sp. z o.o.
  • Zawierając, umowę o świadczenie usług noclegowych wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie, uaktualnianie swoich danych osobowych w zakresie niezbędnym do korespondencji pomiędzy państwem a firmą OLIMP Sp. z o.o. (wyłącznie w sprawach dotyczących pobytu na O.W. Kormoran w Niesulicach).
  • Informujemy, że od 1 stycznia 2020 roku zmieniły się zasady wystawiania faktur VAT — w przypadku sprzedaży zarejestrowanej za pomocą kasy fiskalnej sprzedawca wystawi fakturę przedsiębiorcy jedynie w sytuacji, gdy numer nabywcy będzie się znajdować na paragonie fiskalnym dokumentującym sprzedaż (art. 106 ust 5).
   Do każdej wpłaty zadatku jest wystawiana faktura — na firmę lub osobę prywatną. Podczas pobytu wystawiamy fakturę końcową. Faktura zadatkowa oraz końcowa muszą być na ten sam podmiot, ponieważ są ze sobą powiązane.
   Prosimy więc o taką informację PRZED wpłatą zadatku, abyśmy mogli wystawić obie faktury w prawidłowy sposób (tj. na ten sam podmiot), ponieważ wystawienie na inny w późniejszym terminie będzie niemożliwe.
 2. Ceny, warunki płatności
  • Ceny świadczeń dla Gości są cenami umownymi i obejmują podatek VAT.
  • Płatność zadatku musi nastąpić na wskazany przez OLIMP Sp. z o.o. rachunek bankowy w ciągu pięciu dni roboczych od daty zawarcia umowy — liczy się data wpływu zapłaty. Nieterminowa wpłata zadatku powoduje anulowanie rezerwacji i rozwiązanie umowy.
  • Określona w umowie cena za usługi (pomniejszona o zadatek) winna być wpłacona przez Gościa w dniu przybycia do O.W. Kormoran. Uczestnik po dokonaniu wpłaty otrzymuje fakturę.
  • Niewykorzystanie któregokolwiek ze świadczeń/usług zamówionych przez Gościa nie upoważnia do żądania zwrotu zapłaconej kwoty.
  • Wymagana jest kaucja (uiszczana w dniu przyjazdu) według cennika, w zależności od typu domku. Kaucja jest zwracana w dniu wymeldowania gościa, po sprawdzeniu stanu technicznego i wyposażenia domku.
   Kaucja nie zostanie zwrócona w całości w przypadku:
   • stwierdzenia wszelkiego rodzaju uszkodzeń i zniszczeń przedmiotów wyposażenia znajdujących się w domku i na terenie Ośrodka, powstałych z winy Gościa lub z winy osób jego odwiedzających,
   • złamania zakazu palenia tytoniu i e-papierosów w domkach (na poczet opłaty za ozonowanie domku),
   • zakłócania ciszy nocnej i miru domowego,
   • niezgłoszenia zwierząt przebywających w domku.
 3. Postanowienia różne
  • Wstęp na teren Ośrodka jest płatny. Przebywanie bez ważnej rezerwacji lub biletu wstępu grozi karą pieniężną (wg cennika). Doba hotelowa rozpoczyna się w dniu przyjazdu o godz. 17:00, a kończy o 11:00 w dniu wyjazdu.
  • Goście są zobowiązani do przestrzegania przepisów porządkowych (cisza nocna) oraz przepisów dotyczących BHP i przeciwpożarowych.
  • Prosimy o zachowanie należytej staranności związanej z zamykaniem okien i drzwi w momencie opuszczania domku.
  • Goście Ośrodka Kormoran ponoszą odpowiedzialność materialną za spowodowanie szkody na terenie Ośrodka z ich winy, lub winy odwiedzających ich gości.
  • Pojazdy należy ustawiać w wyznaczonych miejscach parkingowych przy domku, z widoczną za szybą kartą pobytu wydawaną na Recepcji. Prosimy ograniczyć ruch kołowy na terenie Ośrodka do minimum, zachować ograniczenie prędkości do 5 km/H oraz szczególną ostrożność.
  • Obecność zwierząt nie może zakłócać wypoczynku innym Gościom Ośrodka oraz zagrażać ich bezpieczeństwu. Psy przebywające na terenie obiektu powinny być na smyczy i w kagańcu. Zwierzęta muszą posiadać aktualną kartę szczepień. Goście ponoszą pełną odpowiedzialność prawną za swoje zwierzęta i konsekwencje ich zachowania (zniszczenia, pogryzienia, zakłócanie spokoju).
  • W przypadku uwag i zastrzeżeń odnośnie poziomu usług, funkcjonowania urządzeń i wyposażenia Ośrodka, czystości i porządku, Gość proszony jest o poinformowanie o tym pracownika Recepcji.
  • Ani firma OLIMP Sp. z o.o. ani Ośrodek Wypoczynkowy KORMORAN nie ponosi odpowiedzialności za mienie wartościowe pozostawione w domkach lub pomieszczeniach obiektu, w szczególności takie jak wartości pieniężne, papiery wartościowe, biżuterię, kamienie szlachetne, dokumenty, zbiory numizmatyczne, filatelistyczne, dzieła sztuki lub inne przedmioty o charakterze wartościowym, zabytkowym, artystycznym lub unikatowym. Parking zewnętrzny jest parkingiem niestrzeżonym. OLIMP Sp. z o.o. ani Ośrodek Wypoczynkowy KORMORAN nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia lub utratę pojazdów, lub mienia tam pozostawionego.
  • W domkach obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu i e-papierosów. W przypadku stwierdzenia złamania zakazu nie zostanie zwrócona kaucja lub jeśli kaucja nie została pobrana, Gość zostanie obciążony kosztami ozonowania domku w wysokości 500 złotych. 
  • Kierownictwo Ośrodka zastrzega sobie prawo do zakazu wstępu na Ośrodek osób pod wpływem alkoholu, zachowujących się nieodpowiednio oraz prawo do usunięcia z terenu Ośrodka osób nieprzestrzegających niniejszego regulaminu. Ośrodek Wypoczynkowy KORMORAN może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył, regulamin wyrządzając szkodę w mieniu Ośrodka, Gości lub szkodę na osobie Gościa, pracownika Ośrodka lub innych osób przebywających w Ośrodku, albo też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt Gości lub funkcjonowanie obiektu.     
 4. Postanowienia końcowe
  • W sprawach nieuregulowanych Ogólnymi Warunkami Uczestnictwa zastosowanie mają odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o usługach turystycznych.
  • Niniejsze warunki obowiązują od dnia 1 stycznia 2022 r.
 5. Wejście na teren Ośrodka jest jednoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminów Ośrodka Kormoran, O.W.U. i stanowi jednocześnie zgodę na publikację zdjęć, filmów z wizerunkiem osób przebywających na terenie Ośrodka.

OLIMP Sp. z o.o.
ul. Sulechowska 23
66-200 Świebodzin
Email: kormoran-niesulice@o2.pl

Rezerwacje online